logo

.
Thursday 18th of January 2018    

คลิก

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

หมายเหตุ : สำหรับรายวิชา อข1 อ่านคิดวิเคราะห์นักเรียนมีผล "ผ่าน" ทุกคน

              สำหรับ  กิจกรรม85 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ คลิกดูผลตรงนี้

 

 

bottom