logo

.
Sunday 18th of March 2018    

คลิกดูรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 , 5 และ ม.6 (อย่างไม่เป็นทางการ)

 

-รายวิชา อข1 อ่านคิดวิเคราะห์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 มีผล “ผ่าน” ทุกคน

 -รายวิชา กิจกรรม85 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คลิกดูผลคุณลักษณะที่นี่

bottom