ดาวน์โหลด

1.ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา

2.ร่างขอบเขตของงาน TOR

3.ราคากลาง

    -ห้องเรียนต้อนแบบ1
    -ห้องเรียนต้อนแบบ2
    -ห้องเรียนต้อนแบบ3
    -ห้องเรียนต้อนแบบ4
    -ห้องเรียนต้อนแบบ5