รายละเอียด

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ แอนิเมชั่นและออกแบบ)

      ขอเชิญชวนนักเรียนสาธิตฯ
เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 65 ปี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อแสดงผลงานที่สื่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็น สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน )
      เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ในสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อยืด ของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ส่งผลงานด้วยตนเองที่ ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ แอนิเมชั่น และออกแบบ) อาคาร 2 ชั้น 3)
ภายในวันที่ 28 เมษายน – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ ประกาศผลการตัดสิน 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รางวัลการประกวด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. รางวัลยอดเยี่ยม เงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลชมเชย เงินสดมูลค่า 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จำนวน 1 รางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


1. รางวัลยอดเยี่ยม เงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลชมเชย เงินสดมูลค่า 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จำนวน 1 รางวัล

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาด้วย

>>>>>ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด<<<<<<