โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

คำชี้แจง!

กรอกข้อมูลที่เป็นจริงลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิกที่ปุ่ม "ตกลง" 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร   ใส่เครื่องหมายขีด (-) ในช่่องที่ไม่ทราบข้อมูล
     
ส่วนที่ 2 ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ปกครอง