หน้าแรก » คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
อัพเดทล่าสุด 20 มิถุนายน 2561 , ยอดผู้ชม 70

คณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี2559-2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ
ดร.เสนอ อัศวมันตา
นายกสมาคมฯ
ผศ.ชวลิต  สูงใหญ่
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
คุณสุวัชชัย  สุเทพากุล
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
คุณธนพล  โควศุภมงคล
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3
คุณบุญชัย  ศรีวานิชภูมิ
กรรมการและเหรัญญิก
อาจารย์ปราโมทย์  แขกระจ่าง
กรรมการ
คุณวิชายศ  ชูชาติ
กรรมการและปฏิคม
รศ.เลิศวิทย์  รังสิรักษ์
กรรมการ
อาจารย์กันหา  ราชโคตร
กรรมการและนายทะเบียน
และผู้ช่ายเหรัญญิก
อาจารย์ธนลาวัณย์  เพียรค้า
กรรมการ
อาจารย์ศรินทร  จี้เพ็ชร
กรรมการ
อาจารย์วนิดา  ยาณรักษา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุคนธ์ อักษรชู
กรรมการ
อาจารย์พรรณประไพ  มุขแจ้ง
กรรมการ
อาจารย์ยุทธกร  ไพรวงษ์
กรรมการ
อาจารย์ศุภศิษย์  นามโภชน์
กรรมการ
คุณไมตรี  วงศ์ขจรศิลป์
กรรมการ
ดร.ฉัตร์ชัย  ยอดอุดม
กรรมการ
อาจารย์ ดร.
ปราโมทย์ สกุลรักความสุข
เลขานุการสมาคมฯ
อาจารย์วิภาภรณ์  อรุณปลอด
กรรมการ
อาจารย์จตุพร  บรรเริงเสนาะ
กรรมการ
อาจารย์สัญญา  อัครโรจน์กิจ
กรรมการ
ดร.ปราโมทย์  เหรียญเจริญสุข
กรรมการและประชาสัมพันธ์
คุณพรศักดิ์  สิมะพรชัย
กรรมการ
คุณชณัญชิดากานต์  พิศภา
กรรมการ
ดร.เอกราช  เจริญนิตย์
กรรมการ
รศ.ดร.รวิภา  ธรรมโชติ
กรรมการ
คุณดนัย  พูลเพิ่ม
กรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
และข่าวสาร