hosting menu left
hosting menu right


 

 
 

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 

 

 

1.  ส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์

  2.  ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
  3.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ
  4.  ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการศึกษาของนักเรียน และสร้างจริยธรรม การแก้ปัญหาและการอบรมของนักเรียน
  5.  ส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียนและสมาชิก
  6.  ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม มูลนิธิ และบุคคลภายนอก ในอันที่จะส่งเสริมนักเรียนและสมาชิกในด้านความรู้ ความประพฤติ
       อนามัยและสวัสดิการ
   
 

ประวัติสมาคมฯ

   
         การดำเนินการก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูฯเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2518 โดยได้รับคำแนะนำข้อคิดเห็นข้อมูลต่างๆ
ตลอดจนความช่วยเหลือจาก  คุณนรา บุญญศิริ เลขาธิการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย อาจารย์ศรีสวัสดิ์ รัตนวราห อาจารย์
ใหญ่โรงเรียนพญาไทและอาจารย์ยุพา ไวรักษ์สัตว์ อาจารย์โรงเรียนประถมสาธิต มศว ประสานมิตร  โดยเฉพาะคุณนรา บุญญศิริ ได้
กรุณามาร่วมให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรในการประชุมทุกครั้งระยะที่กำลังเริ่มก่อสร้างสมาคมฯ โดยระหว่างรับมอบตัว
นักเรียนในเดือน เมษายน 2518โรงเรียนได้ส่งแบบสอบถามความสมัครใจของผู้ปกครองที่จะร่วมจัดตั้งสมาคมฯปรากฏว่ามีผู้ปกครอง
หลายคนสนใจและพร้อมที่จะให้การสนุบสนุน จากนั้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2518  ได้เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
และขั้นตอนการก่อตั้งสมาคมฯ   โดยที่ประชุมได้มอบให้  อาจารย์ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ  และอาจารย์นงลักษณ์ สุขรังสรรค์  เป็นผู้ร่าง
ข้อบังคับของสมาคมฯเพื่อเสนอที่ประชุมและในวันที่ 28 มิถุนายน 2518ได้มีการประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ
และเลือกผู้แทนจำนวน 5 คน  เพื่อขอยื่นจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ   และได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2518 และได้รับอนุญาตในวันที่ 24 ธันวาคม 2518


วันนี้41
เมื่อวานนี้11
สัปดาห์นี้41
เดือนนี้220
รวมทั้งหมด19423


website hosting main area bottom