hosting menu left
hosting menu right


 

ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ในพระราชูปถัมภ์

 

 

 ๑. พลเรือเอกบรรณวิทย์  เก่งเรียน

 ดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙

 

(ชุดเริ่มก่อตั้ง)

 

 

 

๒.คุณสุรเกียรติ  ลิ้มเจริญ

 ดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

 

 

๓.คุณอนันต์  วรธิติพงศ์

ดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

 

 

 

๔.คุณสมชาย  รังษีธนานนท์

 ดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

 

            ๕.คุณสมศักดิ์  เพ็ชรทวีพรเดช

ดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

 

 

๖. ดร.เสนอ  อัศวมันตา

ดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

  

 วันนี้41
เมื่อวานนี้11
สัปดาห์นี้41
เดือนนี้220
รวมทั้งหมด19423


website hosting main area bottom