***ระบบรับสมัครนักเรียนโครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว(O-net)

วันเวลาติว

   - ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.-16.00 น.


คุณสมบัติผู้สมัคร

   - กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมตอนปลาย


สถานที่ติว

   - ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

หอพักนิสิตมศว

   -กรณีต้องการที่พัก ติดต่อหอพักนิสิตมศว http://dorm.swu.ac.th โทรศัพท์ 0 3739 5508 โทรสาร 0 3739 5349

วันที่ วิชา วิทยากร
25 มิถุนายน 2561 ภาษาไทย อาจารย์เกศจิรา บุญตระกูล , อาจารย์อรวรรณ คำยวง , อาจารย์จิตสุภา เขียวอินทร์
26 มิถุนายน 2561 วิทยาศาสตร์ อาจารย์ณัฐพล แซ่โง้ว , อาจารย์ธวัชชัย วิจารณ์นิกรกิจ
27 มิถุนายน 2561 คณิตศาสตร์ อาจารย์นรพนธ์ บุญเคลือบ , อาจารย์ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์
28 มิถุนายน 2561 สังคมศึกษา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง , อาจารย์นำโชค อุ่นเวียง , อาจารย์วีระชัย บัวผัน , อาจารย์สรรชัย โสมนัสวงศ์วานิช
29 มิถุนายน 2561 ภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ