เปิดโลกพหุปัญญา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันทักษะ   “Show Shine Challenge”พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ
ฝ่ายระบบและโครงสร้างเทคโนโลยีสือสาร โทร. 02-260-9986-8 ต่อ 132

เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น.

นับถอยหลังปิดรับสมัครออนไลน์:

การแข่งขันวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)

แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม
(ทีมละ 3 คน)

การแข่งขันวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)

แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม
(ทีมละ 3 คน)

การแข่งขันคณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภททีม ทีมละ 3 คน สมัครได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม

การประกวดหนังสั้น “ภาษาถิ่น ภาษาไทย” (กลุ่มสาระภาษาไทย)

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ไม่จำกัดเพศ จำนวนทีมละไม่เกิน 4 คน ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม

การแข่งขันใบ้คำ “Word Clues” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก)

เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันออก)

ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ทีมละ 2 คน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม

การแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันออก)

ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ทีมละ 2 คน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม

การแข่งขันโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ทีมละ 2 คน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม

การแข่งขัน ค้นหาสุดยอดนักวาดภาพประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ แอนิเมชั่น ออกแบบ)

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ไม่จำกัดเพศ จำนวนทีมละ 2 คน ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม

การแข่งขันCOVER DANCE กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

ทีมที่เข้าแข่งขันต้องประกอบไปด้วยนักเรียนจำนวน 5 - 10 คน ต่อ 1 ทีม เท่านั้น
ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 (ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม)

การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

ทีมที่เข้าแข่งขันต้องประกอบไปด้วยนักเรียน จำนวน 6 - 8 คน
ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 (ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม)

การประกวดขับร้องเพลง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
สถานศึกษาส่งนักร้องเข้าร่วมการประกวดได้เพียง 1 คนเท่านั้น

การประกวดวงดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
สถานศึกษาส่งวงดนตรีเข้าร่วมการประกวดได้เพียง 1 วงเท่านั้น