มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

*หากไม่กรอกข้อมูล และ ไม่ปรินต์เอกสารมาจะไม่รับมอบตัวเอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

1. ใบสัญญาการมอบตัว ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนของนักเรียน 1 ใบ
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1 :ป(ฉบับจริง) 6 ภาคเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น 1 ใบ
4. ในกรณีที่หลักฐานการสมัคร ข้อ2. และ ข้อ3. ไม่ครบ ให้ปรินส์ ใบผ่อนผันเอกสารมาอีก 1 ฉบับ
5. ใบลงทะเบียนสมัครสมาชิกสามัญของสมาคมและครู 1 ใบ
6. ใบแจ้งความจำนงใบการบริจาคของสมาคมและครู 1 ใบ
7. ใบแจ้งความจำนงในการบริจาคของโรงเรียน 1 ใบ