โครงการบริการวิชาการ การทดสอบความพร้อมทางการเรียน เพื่อพิจารณารับเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
×

กำหนดการและรายละเอียดการสอบความสามารถพิเศษ

1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา คลิกที่นี่่เพื่ออ่านรายละเอียด

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย วงโยธวาธิต และดนตรีสากล คลิกที่นี่่เพื่ออ่านรายละเอียด

3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย-โขน , ลีลาศ คลิกที่นี่่เพื่ออ่านรายละเอียด