www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

กิจกรรมการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันออก ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกคือ JASSO และ J-education ซึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับทางด้านภาษาญี่ปุ่น ได้เข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น โดย
- วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 หน่วยงาน
JASSO ได้เข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.6 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 6
- และวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 หน่วยงาน
J-education ได้เข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่น และจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาและมีความรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น

 

JeducationJASSO