www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

บุคลากร

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา


อาจารย์บุปผา  ม้วยแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

                                               

             

อ.กิริยา กุศลส่ง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

 

อาจารย์ประภาพันธ์  ศรีจันทร์โพธิคุณ

เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

Hits: 2459