www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

1. ผลการเข้าศึกาาต่อของนักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ปี 2560

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมสอบ

โครงการ TEDET ประจำปี 2560 เริ่มสมัครสอบได้แล้ววันนี้! นักเรียนสามารถมารับใบสมัครสอบได้ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น 5 อาคารวิทยวิโรฒ

3.ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

4. รับสมัครนักเรียนไปค่ายคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อาคารเรียน 130 ปี จำนวน 2 ทีม ทีมละ 3 คน โดยมี อาจารย์ศราวุธ จอมนำ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ผลปรากฏดังนี้

1.   ด.ญ.กีรตา หวนถนอม              ชั้น ม.3/2        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

2.   ด.ช.ภูธิป ธีรอนุปัญ                  ชั้น ม.1/4       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

3.   ด.ช.อรรฆราชัย โกวิทยานันต์     ชั้น ม.1/5        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

4.   นางสาวธัญมน เตชะวีรพงศ์         ชั้น ม.6/6       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

5.   นางสาวมัชฌา นวังคสัตถุศาสน์    ชั้น ม.6/6       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

6.   นางสาวพรนภา ฉัตรอนันทเวช      ชั้น ม.6/6       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีลำภูทอง             นักเรียนชั้น ม.5/6 ได้รับรางวัลชมเชย  จากการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-Net คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน