www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Numerical Solution of Integral Equation of the Second Kind with Monomial Kernels...By Worawut Saetang ,Boriboon Novaprateep ,Narongpol Wichailukkana เขียนโดย teacher01 137
ชุดการเรียนการสอน เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excelสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...โดย อ.จุทามาศ บัวทอง, ดร.สายัณห์ โสธะโร, ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร เขียนโดย teacher01 161
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Instructional Activities Focusing on Mathematical Reasoning) ...โดย อ.ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ, รศ.อรพินท์ เจียระพงษ์, ผศ.อภิชัย บวรกิติวงศ์ เขียนโดย teacher01 152
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...โดย อ.สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์, อ.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, อ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร เขียนโดย teacher01 162
ผลของการสอนแบบปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Math ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...โดย อ.สุธารัตน์ สมรรถการ เขียนโดย teacher01 574
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและเรขาคณิตผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...โดย อ.ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์ เขียนโดย teacher01 567
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย เรื่อง แบบรูป ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและความสามารถการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1......โดย อ.ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ เขียนโดย teacher01 569
AT_PSM Mentoring Model : รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู...โดย ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี, อ.ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์, อ.ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ และคุณทิชากรช์ อาทิตวรากูล เขียนโดย teacher01 561
แสดง #