www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Numerical Solution of Integral Equation of the Second Kind with Monomial Kernels...By Worawut Saetang ,Boriboon Novaprateep ,Narongpol Wichailukkana เขียนโดย teacher01 370
ชุดการเรียนการสอน เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excelสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...โดย อ.จุทามาศ บัวทอง, ดร.สายัณห์ โสธะโร, ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร เขียนโดย teacher01 443
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 DEVELOPING OF LEARNING ACTIVITIES FOCUSING ON MATHEMATICAL CONNECTION USE PROBLEM-BASED LEARNING FOR GRADE 9 STUDENTS...อ.ระพีพัฒน์ แก้วอ เขียนโดย teacher01 465
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา(The Development of Learning Management to Enhancing Mathematical Thinking for Secondary Students)...โดย อ.สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์, อ.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, อ.ลัดดาวัลย เขียนโดย teacher01 439
ผลของการสอนแบบปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Math ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...โดย อ.สุธารัตน์ สมรรถการ เขียนโดย teacher01 813
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและเรขาคณิตผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...โดย อ.ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์ เขียนโดย teacher01 836
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย เรื่อง แบบรูป ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและความสามารถการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1......โดย อ.ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ เขียนโดย teacher01 894
AT_PSM Mentoring Model : รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู...โดย ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี, อ.ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์, อ.ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ และคุณทิชากรช์ อาทิตวรากูล เขียนโดย teacher01 837
แสดง #