www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

บุคลากร

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2557

 

 

1.

 อ.ดร.สุธินันท์  บุญพัฒนาภรณ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์

                เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  : การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. คณิตศาสตร์        

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาเอก : ปร.ด. สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

งานวิจัย

- กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง กราฟของความสัมพันธ์โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- การศึกษาทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

บทความทางวิชาการ

- จากผลการประเมิน PISA สู่บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร "การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร" ปีที่ 7 ฉบับที่1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 ผศ.ชวลิต  สูงใหญ่ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา :

ปริญญาตรี  : การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์    

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  : การศึกษามหาบัณฑิต 

                 กศ.ม.(การมัธยมศึกษา สาขาการสอนคณิตศาสตร์)        

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

- เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

งานวิจัย

บทความทางวิชาการ

 

 

 

3.

 ผศ.ศิริวรรณ  ฤกษนันทน์  

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์    

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต 

                 กศ.ม.(การมัธยมศึกษา สาขาการสอนคณิตศาสตร์)        

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

งานวิจัย

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

4.

 อ.ไพศาล  จรรยา

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  : การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์    

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  : การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. คณิตศาสตร์         

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- คู่มือสอบเข้า ป.1 สาธิต สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

- คู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

- หนังสือลับคมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน + เพิ่มเติม ระดับ ม.ต้น สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

- กุญแจวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1, ม.3 สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

- กุจแจวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1, ม.3 สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

- คู่มือเตรียมสอบ Las ม.2 สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

งานวิจัย

กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือและการหารสังเคราะห์ ซึ่งตรวจสอบโดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทความทางวิชาการ

การเรียนการสอนเกี่ยวกับค่ายคณิตศาสตร์

 

 

5.

  อ.ระพีพัฒน์  แก้วอ่ำ                    

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ลาศึกษาต่อ)

การศึกษา :

ปริญญาตรี  : การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  : การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. คณิตศาสตร์        

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาเอก : กำลังศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)

                 สาขาการสอนคณิตศาสตร์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานวิจัย

- ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย เรื่อง แบบรูป ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เม.ย. 2556 -ก.ย. 2556

-การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คำปรึกษา (Mentoring)  เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน

บทความทางวิชาการ

-  “การใช้คำถามปลายเปิดในการสอนคณิตศาสตร์” ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ม.ค.-มิ.ย. 2559

 

 

6.

 อ.ธีรเชษฐ์  เรืองสุขอนันต์

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ลาศึกษาต่อ)

การศึกษา :

ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์

                 เกียรตินิยมอันดับ 2   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. คณิตศาสตร์       

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ปริญญาเอก : กำลังศึกษาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

                  สาขา คณิตศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

งานวิจัย

- โครงการวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีวินัย และเจตคติ ต่อการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย

- กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและเรขาคณิตผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คำปรึกษา (Mentoring) เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน

บทความทางวิชาการ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและเรขาคณิตผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เผยแพร่ใน บทความวิจัย Research Article การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2558

 

 

 

7.

 อ.จุฑามาศ  บัวทอง 

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  : การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  : การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. คณิตศาสตร์        

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

งานวิจัย

บทความทางวิชาการ

 

 

 

8.

 อ.สุธารัตน์  สมรรถการ

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  : วิทยาศาสตรบัณฑิต  วท.บ. คณิตศาสตร์         

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต : สาขาหลักสูตรและการสอน

                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท  : การศึกษามหาบัณฑิต 

                 กศ.ม.(การมัธยมศึกษา สาขาการสอนคณิตศาสตร์)        

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาเอก : กำลังศึกษาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

งานวิจัย

- ผลของการสอนแบบปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Math ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทความทางวิชาการ

- บทความวิจัย เรื่อง ผลของการสอนแบบปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Math ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เผยแพร่ใน บทความวิจัย Research Article การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2558 

 

 


9.

 ว่าที่ร้อยตรี ไพรัช  เจริญตรีเพชร 

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  : ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) มัธยมศึกษา - วิทยาศาสตร์

                 วิชาเอกคณิตศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาเอก : กำลังศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

                 สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

งานวิจัย

- การศึกษาความเข้าใจในมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยใช้คำถามระดับสูงร่วมกับแนวทางการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ของฟรายวิลลิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

บทความทางวิชาการ

 

 

10.

  อ.สิทธิกร  เรืองศรี  

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริญญาโท  : การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. 

                 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

                 (สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานวิจัย

บทความทางวิชาการ

 

 

11.

อ.เกษชุดา  เพียรนุเคราะห์ชน  

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 1

                มัธยมศึกษา - วิทยาศาสตร์  วิชาเอกคณิตศาสตร์     

                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์                          (หลักสูตรนานาชาติ)   มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานวิจัย

บทความทางวิชาการ

 

 

12.

อ.วรวุฒิ  แซ่ตั้ง

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์                          (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

งานวิจัย

บทความทางวิชาการ

 

 

13.

อ.ทิพย์วรรณ  จันทร์เขียว

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  : กำลังศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. 

                 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

                 (สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

 

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

งานวิจัย

บทความทางวิชาการ

 

 

14.

อ.เปรียบฟ้า  ด้วงนุ่ม

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  : การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. คณิตศาสตร์        

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

งานวิจัย

บทความทางวิชาการ

 

 

15.

อ.ศิรัชชรินทร์  ยศสวรินทร์

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  : วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. คณิตศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ปริญญาโท  : การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. คณิตศาสตร์        

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

 เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

งานวิจัย

บทความทางวิชาการ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

อ.ธนกฤต  อัธยาจิรกูล

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ ๑)

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  : กำลังศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. 

                 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

                 (สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

งานวิจัย

บทความทางวิชาการ

 

17.

อ.จุฑามณี  อินทร์อุริศ

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา :

ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. คณิตศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  : กำลังศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. 

                 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

                 (สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานวิจัย

บทความทางวิชาการ