www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

144 การเเสดงพื้นบ้านเพลงเรือเนื่องในงานลอยกระทง

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

ทำการเเสดงพื้นบ้าน เพลงเรือ

 

ณ โรงยิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

เนื่องในงานเเสดงวันลอยกระทง

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

 

 

145 งานรำอวยพรเกษียณอายุอาจารย์

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง

ร่วมกันจัดทำชุดการเเสดง รำอวยพรเกีษยณอายุอาจารย์

ณ ห้องเเกรนด์บอลรูม

โรงเเรมเชอราตัน เเกรนด์ สุขุมวิท

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

 

146 โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "กระบี่สืบมรรคา อสุราพ่ายฤทธี พระจักรีคืนนคร" แสดงโดยคณะนักเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

ทำการเเสดงโขน ชุด

กระบี่สืบมรรคา อสุราพ่ายฤทธี พระจักรีคืนนคร

 

เนื่องในงานเเสดง

 

โขนเฉลิมพระเกียรติ์พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

 

ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.. ๒๕๖๐

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย

147 คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง ร่วมกันจัดทำชุดการเเสดง ระบำดาวดึงส์ เเละระบำฉิ่ง

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง

ร่วมกันจัดทำชุดการเเสดง ระบำดาวดึงส์ เเละระบำฉิ่ง

เนื่องในงานพิธีไหว้พระพุทธมงคลสาธุชนอภิวาท

เเละบวงสรวง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลตายาย  พระพุทธมงคลสาธุชนอภิวาท

ณ วงเวียน ลานน้ำพุ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน2560

 

 

 

 

148 การเเสดงชุดยาตราทัพพหุปัญญา บูรพาวิชาการ เนื่องในงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6 ณ สาธิต ม.บูรพา (พิบูลย์บำเพ็ญ) บางเเสน จ.ชลบุรี

 

การเเสดงชุดยาตราทัพพหุปัญญา บูรพาวิชาการ

เนื่องในงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6 ณ สาธิต ม.บูรพา (พิบูลย์บำเพ็ญ) บางเเสน จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

อำนวยการเเสดงโดย ผศ. ชวลิต   สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม)

ฝึกซ้อมการเเสดงโดยอาจารย์กลุ่มสาระดนตรี นาฏศิลป์

เเสดงโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

A149

คณะครูเเละนักเรียนหมวดวิชาเอกศิลปการเเสดง

ทำการเเสดงเนื่องในงาน ร้องรำทำเพลง

ประสานมิตรภรมย์

ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.. ๒๕๖๐

 

ณ โรงยิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

A150ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4

การสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4 ปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ห้องนาฏศิลป์ไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

A151 ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2560

 

 

ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

A152 คณะครูจากประเทศภูฏาน ร่วมทำการเเสดงเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

จัดทำการเเสดงนาฏศิลป์เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ภูฏาน

         ร่วมกับคณะครูนาฏศิลป์จากประเทศภูฏาน

   ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.. ๒๕๖๐

            ณ โถงวิทยวิทยวิโรฒ

       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

A153 คณะครูจากประเทศภูฏานเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยโขน ละคร

คณะครูวิชาเอกศิลปการเเสดง เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ร่วมทำการต้อนรับคณะครูนาฏศิลป์จากประเทศภูฏาน

พร้อมเข้าชมการเรียนการสอน นาฏศิลป์ไทย โขน ละคร

 และทำการฝึกนาฏศิลป์ไทยและการเเต่งกายเบื้องต้นให้กับ

                               คณะครูนาฏศิลป์จากประเทศภูฏาน

                            ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.. ๒๕๖๐

                                                                      ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

                      โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)