www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

132 พิธีปิดเทศกาล Sixth Round of the International Drums and Traditional Arts Festival ณกรุงไคโร ประเทศอียิปต์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ร่วมกับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยมยม)

ได้นำคณะครูและคณะนักเรียนวิชาเอกศิลปะการเเสดง ดุริยางคศิลป์

เข้าร่วมเผยเเพร่วัฒนธรรมจัดทำการเเสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยเนื่องในงาน

พิธีปิดเทศกาล Sixth Round of the International Drums and Traditional Arts Festival

วันที่ 20 - 26 เมษายน 2561

ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

133การแสดงระบำมิตรไมตรีญี่ปุ่น ไทย เนื่องในงานอวยพรครบรอบ 5 ปี ศูนย์ภาคพื้นอาเซียน มหาวิทยาลัยฟุคุอิ

 

คณะครูและคณะนักเรียนวิชาเอกศิลปะการเเสดง

ร่วมกับ

คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการทำแสดงนาฏศิลป์

ชุดระบำมิตรไมตรีญี่ปุ่น ไทย

เนื่องในงานอวยพรครบรอบ 5 ปี

ศูนย์ภาคพื้นอาเซี่ยน มหาวิทยาลัยฟุคุอิ

วันที่ 20 เมษา 2561

ณ โรงเเรม Marriott Hotel Sukhumvit

 

 

 

134 ร้องรำทำเพลง ประสานมิตรภรมย์(ครั้งที่ ๔)

คณะครูเเละนักเรียนหมวดวิชาเอกศิลปการเเสดง

ได้เข้าร่วมจัดทำการเเสดงเนื่องในงาน ร้องรำทำเพลง

ประสานมิตรภรมย์(ครั้งที่ ๔)

ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.. ๒๕๖๑

    ณ โถงวิทยวิทยวิโรฒ

       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

135ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4 ปีการศึกษา 2561

การสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 มีนาคม 2561
ห้องนาฏศิลป์ไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

136 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4

วันที่ 20 มีนาคม 2561
ห้องนาฏศิลป์ไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

137 ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)

เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ห้องนาฏศิลป์ไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

138โขน ตอน ยกรบ เนื่องในงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

คณะครูวิชาเอกศิลปะการเเสดง ดุริยางคศิลป์

เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการแสดงโขน ตอน ยกรบ

เนื่องในงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทย

ชาวต่างชาติ และผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

 

139เปิดบ้านวิชาการ แนะแนวทางศึกษาต่อ สำหรับผู้ปกครองเเละนักเรียน

คณะครูวิชาและนักเรียนวิชาเอกศิลปะการเเสดง

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมจัดซุ้ม

บริการวิชาการ เอกศิลปะการเเสดง

เนื่องในงาน

เปิดบ้านวิชาการ แนะแนวทางศึกษาต่อ

สำหรับผู้ปกครองเเละนักเรียน

วันที่ 21 มกราคม 2561

ณ โถงวิทยวิทยวิโรฒ

       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

 

140 การแสดงงานสาธิตประสานมิตรวิชาการ Show Shine Challenge

คณะครูวิชาเอกศิลปะการเเสดง ดุริยางคศิลป์  

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

เเละการเเสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดระบำอยุธยา

เนื่องในงาน

งานสาธิตประสานมิตรวิชาการ Show Shine Challenge

วันที่ 12 มกราคม 2561

ณ โถงวิทยวิทยวิโรฒ

       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

 

 

 

141 การแสดงพิธีเปิดสาธิตประสานมิตรวิชาการ Show Shine Challenge

คณะครูและคณะนักเรียนวิชาเอกศิลปะการเเสดง

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการแสดงพิธีเปิด

งานสาธิตประสานมิตรวิชาการ Show Shine Challenge

วันที่ 11 มกราคม 2561

ณ โถงวิทยวิทยวิโรฒ

       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)