www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

A158พิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร ประจำปี2559

โรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร ประจำปี2559

 

 

โรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม)จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร

 

เอกนาฏศิลป์ได้ทำพิธีไหว้ครู..เพื่อรำลึกถึงบุญคุณและขอขมาครู
ความมุ่งหมายพิธีไหว้ครู
1.เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการเรียนนาฏศิลป์เป็นอย่างดี เมื่อได้ผ่านพิธีกรรมมาแล้ว
3.เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม
4.เพื่อไว้สำหรับต่อท่ารำที่เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงที่มีความเชื่อมาแต่ โบราณว่า เพลงหน้าพาทย์บางเพลงจะต้องต่อท่ารำในพิธีไหว้ครู จึงจะเกิดเป็นสิริมงคล ทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียน
5.เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2559

 

ณ โรงยิมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)