www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

A175 โรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร

 

โรงเรียนสาธิต มศว(ฝ่ายมัธยม)จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลปไทย โขน ละคร

เอกนาฏศิลป์ได้ทำพิธีไหว้ครู..เพื่อรำลึกถึงบุญคุณและขอขมาครู
ความมุ่งหมายพิธีไหว้ครู
1.เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการเรียนนาฏศิลป์เป็นอย่างดี เมื่อได้ผ่านพิธีกรรมมาแล้ว
3.เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม
4.เพื่อไว้สำหรับต่อท่ารำที่เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงที่มีความเชื่อมาแต่ โบราณว่า เพลงหน้าพาทย์บางเพลงจะต้องต่อท่ารำในพิธีไหว้ครู จึงจะเกิดเป็นสิริมงคล ทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียน
5.เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

ณ โรงยิมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

A176โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม พลศึกษาเเละกีฬาระหว่างนักเรียนไทย - ญี่ปุ่น


 

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง

ร่วมจัดทำชุดการเเสดง รำกลองยาว เเละการเวิร์คช็อปนาฏศิลป์ไทย การรำกลองยาว

เนื่องในโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม พลศึกษาเเละกีฬาระหว่างนักเรียนไทย - ญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558

ณ โรงยิมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)


 

A178การเเสดงละครเรื่องเเก้วหน้าม้า เนื่องในงานวันภาษาไทย

 

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดงเเละดนตรี

ร่วมจัดทำชุดการเเสดงละครเรื่องเเก้วหน้าม้า

เนื่องในงานวันภาษาไทย ณ โถงวิทยวิโรฒ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม2558

 

 

A179คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง ร่วมกันจัดทำชุดการเเสดง The ASEAN Contemporary เนื่องในงานพิธีเปิดงาน Book Fair

 

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง

ร่วมกันจัดทำชุดการเเสดง  The ASEANContemporary

เนื่องในงานพิธีเปิดงาน Book Fair  

ณ โถงวิทยวิโรฒ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558

 

 

 

 

 

 

A180 ขอเชิญชมการเเสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุดกลลอยวารี

A181คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง ร่วมกันจัดทำชุดการเเสดง รำอวยพรต่อด้วยระบำไกรลาสสำเริง เนื่องในงานพิธีสมโภชพระพุทธมงคลสาธุชนอภิวาท

 

 

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง

ร่วมกันจัดทำชุดการเเสดง รำอวยพรต่อด้วยระบำไกรลาสสำเริง

เนื่องในงานพิธีสมโภช พระพุทธมงคลสาธุชนอภิวาท

ณ วงเวียน ลานน้ำพุ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558

 

A182คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง ร่วมจัดทำชุดการเเสดง คำมั่นสัญญา

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปการเเสดง

ร่วมจัดทำชุดการเเสดง คำมั่นสัญญา

เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ณ โรงยิมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558

 

A183 คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ทำการถ่ายภาพลงสูจิบัตรเนื่องในงานโขนเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชีนีนาถ ชุดกลลอยวารี

คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการถ่ายภาพลงสูจิบัตรเนื่องในงานโขนเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชีนีนาถ

ชุดกลลอยวารี

ณ ตึกนวัตกรรม ศาตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวศรี (ตึกสี่ร้อยล้าน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558

 

 

A185คณะครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ร่วมจัดทำชุดการเเสดง เพลงฉ่อย ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) เนื่องในงานสี่สาธิตร่วมใจสานสายใยสายสัมพันธ์

คณะครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ร่วมจัดทำชุดการเเสดง เพลงฉ่อย ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

เนื่องในงานสี่สาธิตร่วมใจสานสายใยสายสัมพันธ์

ณ โถงวิทยวิโรฒโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558

 

A186งานต้อนรับผู้เเทนองคมนตรีเเละงานเปิดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกดุริยางค์ศิลป์ ร่วมจัดทำชุดการเเสดง นาฏศิลป์สโมสร 

เนื่องในพิธีเปิดงานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558