ประวัติและความเป็นมา

เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 01 กรกฎาคม 2557

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีความร่วมมือกับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางการศึกษา โดยการเป็นแหล่งฝึกสอน ฝึกงานของนิสิตศึกษาศาสตร์ และเป็นแหล่งศึกษาทดลองวิจัยของนิสิต และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เรียกว่า นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนทางการศึกษานอกมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนานตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ยังมีพันธกิจในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ประจักษ์ของสังคมในด้านคุณภาพการศึกษาทั้งด้านวิชาการ สังคม คุณธรรม จริยธรรม และได้ตระหนักถึงแนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ที่มุ่งจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความ สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด และมาตรา ๑๐ ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วย เหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความต้องการพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในฐานะเป็นห้อง ปฏิบัติการสาธิต ทดลอง ศึกษาวิจัยทางการศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรทางการศึกษาที่เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสังคมไทยอย่างยั่งยืน จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ จึงได้จัดให้มีโครงการ “ศูนย์ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)” เริ่มเปิดในปี 2554 เป็นต้นไป

ฮิต: 1697