Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

สื่อการสอน

Category: เรียน Online Published on Monday, 09 July 2018 Written by teacher01

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ส21101 สังคมศึกษา

ส21103 ประวัติศาสตร์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ส22101 สังคมศึกษา

ส22103 ประวัติศาสตร์ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

23101 สังคมศึกษา

ส23103 ประวัติศาสตร์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ส31101 สังคมศึกษา

ส31103 ประวัติศาสตร์

ส30201 (เพิ่มเติม) การเมืองการปกครองของไทย

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ส32101 สังคมศึกษา

ส32103 ประวัติศาสตร์

ส30209 (เพิ่มเติม) เศรษฐกิจพอเพียง

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ส33101 สังคมศึกษา

ส33201 ประวัติศาสตร์

ส30201 (เพิ่มเติม) ศาสนาสากล

Hits: 40