www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

บุคลากร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา

อ.จตุพร  บรรเริงเสนาะ

 

 

อ.ยุทธกร  ไพรวงษ์

 

 

อ.อรชุมา  เชิ้อช่าง

 

 

อ.มาริสา  เกตุขาว

 

 

อ.สุมาลี  ไพรวงษ์

 

 

อ.พลเอก  สุภาสงวน

 

 

อ.รังสรรค์  นามเมือง

 

 

อ.ชโยทิต  ศิริโชติ

Hits: 2621