www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

โครงสร้างหลักสูตร

Category: โครงสร้างหลักสูตร
Published on Tuesday, 02 September 2014
Written by teacher01

 

 

 

ปรัชญา

สิกขา   วิรุฬหิ   สมปตตา

การศึกษา   คือ  ความเจริญงอกงาม

EDUCATION IS GROWTH

 

วิสัยทัศน์

            เป็นองค์กรต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งสร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัยเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

            1.  จัดการศึกษาเพื่อผลิตเยาวชนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเฉพาะตน และมีคุณธรรมด้วยกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลาย

            2.  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ

            3.  บริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ของสังคมอย่างต่อเนื่อง

            4.  สร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

            5.  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ

2.  พัฒนาองค์กรเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ระดับชาติ

3.  เผยแพร่และพัฒนาการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

4.  สร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

5.  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นโยบาย

1.  ด้านการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตนของเยาวชน

ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนด้วยกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ความสนใจ  เจตคติ  ให้เต็มตามศักยภาพเฉพาะตน

2.  ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม

ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องให้เยาวชนมีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัย      มีความเป็นผู้นำ  มีจิตสำนึกสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสังคมอย่างยั่งยืน

3.  ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาค้นคว้า ทดลองในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืน

4.  ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  บัณฑิต  และบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปให้มีศักยภาพ  และเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้

5.  ด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคม

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องและตอบสนอง  ความต้องการของชุมชนทางการศึกษา  ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

6.  ด้านสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก  สืบสาน  สร้างสรรค์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืน

7.  ด้านการบริหารจัดการ

ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความมั่นคง เกิดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน การติดตาม และการประเมินผล  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารเทศ

8.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบและบุคลากร ให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล

 

มาตรฐาน

มาตรฐานด้านผลผลิต

1.  ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  แก้ปัญหาและจัดการอย่างเป็นระบบ  รู้วิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

2.  ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะด้านวิชาการ  ได้มาตรฐานทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคมและเพียงพอต่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองและหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

3.  ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร

4.  ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี โดยไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขทั้งมวล

5.  ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการกีฬา นันทนาการ  และดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่างสม่ำเสมอ

6.  ผู้เรียนมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  เป็นที่ยอมรับของสังคม

7.  ผู้เรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นผู้นำและมีจิตสำนึกสาธารณะ

8.  ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีทักษะทางสังคมสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

9.  ผู้เรียนมีพฤติกรรมในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนตามวิถีประชาธิปไตย

10.  ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11.  บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับครูมืออาชีพ จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาชีพครู และนวัตกรรมทางการศึกษาให้กับนิสิตเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา

12.  สถาบันมีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  สามารถตรวจสอบได้  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

13.  ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันสมัย  และสามารถนำมาใช้ในการจัดการศึกษา  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

14.  โรงเรียนสาธิตเครือข่ายมีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นนั้นๆ

 

มาตรฐานด้านกระบวนการ

1.  จัดหลักสูตรด้านศึกษาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา  และให้บริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้คุณภาพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพของนิสิตและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

2.  จัดการฝึกสอน  ฝึกงาน  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นิสิต  รวมทั้งจัดการอบรมวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษาทั่วไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3.  ศึกษาทดลองด้านกระบวนการการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่มีความสามารถด้านต่างๆ

4.  จัดระบบการเรียนการสอนบนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.  จัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์  ผสมผสานกับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

6.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้เป็นศูนย์ต้นแบบ  ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปของสาธิตเครือข่ายแก่สถาบันการศึกษาทั่วไป

7.  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ  ความสนใจและเจตคติ  ตามศักยภาพของปัจเจกบุคคลแก่นิสิตและเยาวชน

8.  จัดกิจกรรมสอดคล้องตามแนวทางวิถีไทย  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

9.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม  ความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

10.  ส่งเสริมกิจกรรมในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารระดับสากลแก่นิสิต  เยาวชน  และบุคลากร

11.  จัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาด้านต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

12.  มีระบบคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ  และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาความรู้ด้าน         การจัดการเรียนรู้  รวมทั้งสร้างผลงานวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ

13.  จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้  การพัฒนาการ  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

14.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตรวจสอบได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

15.  วางแผนจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร  สารสนเทศ  และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ชัดเจนถูกต้องและทันสมัย

16.  มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในสถาบัน  และสาธารณชนทั่วไป

มาตรฐานด้านปัจจัย

1.  บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้  ทักษะ ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

2.  บุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ  มีความรู้  มีทักษะ  มีความสามารถในการจัดการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาชีพครูให้กับนิสิต  เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา

3.  มีแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว (5 ปี)  และแผนงานประจำปี  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบันและมหาวิทยาลัย

4.  สถาบันมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนิสิต  เยาวชนและท้องถิ่น

5.  สถาบันมีงบประมาณและเทคโนโลยีสนับสนุนให้บุคลากรใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  การทำงาน  การวิจัย  และสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

6.  ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ  มีคุณธรรมและศักยภาพในการบริหารจัดการ

7.  อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน

8.  ดัชนีบ่งชี้  มาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจนและมีกระบวนการในการประกันคุณภาพที่เป็นเสมือนกลไกในระบบการทำงานของสถาบันที่มีคุณภาพ

9.  ระบบบริหารจัดการสาธิตเครือข่าย  เป็นอิสระและชัดเจน

10.  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา