www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

ประชุมวิชาการPLCประจำเดือนกรกฎาคม

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดการประชุมวิชาการ PLC ประจำเดือนกรกฎาคม 

วันที่ 7 กค 61 ณ ห้อง 1712 ณ อาคารวิทยวิโรฒ โดยอ.ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรีบนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้ชีแจ้งและวางแนวทางการดำเนินงานแก่บุคคลากรภายใน

PIM Language Competition ครั้งที่ 3

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) นำโดย ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ การแข่งขันสะกดดคำ Spelling Bee ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  เวลา 07.30-14.30 น. ณ อาคาร Convention Hall ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 

นางสาว นัทชา สหพัฒนา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 

นางสาว วริษา โชติสนธิ

 

ประชุมกลุ่มสาระครั้งที่ 1

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) จัดประชุมประจำกลุ่มสาระครั้งที่1 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งท่านผู้อำนวยการ ผศ. ชวลิต สูงใหญ่ และ อ.ดร วรพงษ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษาและวางแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียนสาธิตศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร(มัธยม)

ต้อนรับอาจารย์นิสิตฝึกสอนประจำปี2561

Training Day

Training Day : based on critical & creative thinking skills

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดอบรมภายในแก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการฝึกสอนแบบ based on critical & creative thinking skills ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยสาระและความเข้มข้นอย่างมาก

 

อบรม EnglishTeaching Activities for Effective Communication

หมวดภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดอบรม การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อ English Teaching Activities for Effective communication โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง อาจารย์ สุทธิชัย อาจฤทธิ์  ณ ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒ ซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับสาระและประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยม

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ English Major และ Innovative English Major

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ประจำปีการศึกษา 2561 

ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้จัดสอบสัมภาษณ์ บริเวณ ชั้น 7 ตึก วิทยวิโรฒ ทั้งนี้มีผู้สมัคร

ให้ความสนใจมาสัมภาษณ์เข้าทั้ง 2 เอกเป็นจำนวนมาก โดยมีรุ่นพี่ในเอกแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์

และให้กำลังใจรุ่นน้องที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย

การอบรมเสริมสร้างความรู้บุคลากรหมวดภาษาตะวันตก

การอบรมเสริมสร้างความรู้บุคลากรหมวดภาษาตะวันตก

ในหัวข้อ "การวัดและประเมินผล" และ "การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน"

 

          ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตกได้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรในกลุ่มสาระ
โดยมีการอบรม 2 หัวข้อ ได้แก่ "การวัดและประเมินผล" โดย ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
"การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" โดย อ.ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์ 

          บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อาจารย์ทุกท่านได้รับความรู้เพิ่มเติม โดยเน้นเรื่องกรอบมาตรฐานประเมิน
ความสามารถทางภาษา หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRนอกจากนี้การอบรมยังทำให้อาจารย์ในกลุ่มสาระเกิดแรงบันดาลใจและพลังในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน

 

 

Tea Sipping Time with our Director

Tea Sipping Time with our Director 

กิจกรรม "จิบน้ำชากับท่านผู้อำนวยการ"

          ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-10.30 น. ท่านผู้อำนวยการและอาจารย์หมวดภาษาตะวันตกได้ร่วมกันประชุมและพูดคุยหารือ

เกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและแนวทางการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า 

 

 

 

 

Word clues Competition2017

            Word clues Competition 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา2560เนื่องด้วยวันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นวันสัปดาห์วิชาการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตกได้จัดการแข่งขันใบ้คำ (Word clues Competition 2017) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

           ทางกลุ่มสาระ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียน มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยายกาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงเชียร์ให้กำลังใจจากอาจารย์และเพื่อนๆนักเรียนเป็นจำนวนมาก