www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

อบรม EnglishTeaching Activities for Effective Communication

หมวดภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดอบรม การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อ English Teaching Activities for Effective communication โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง อาจารย์ สุทธิชัย อาจฤทธิ์  ณ ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒ ซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับสาระและประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยม

English - French Camp

            เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) มีการจัดค่ายภาษาอังกฤษ- ฝรั่งเศส (ENGLISH-FRENCH CAMP 2018) ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จ. ระยองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.5/1 และนักเรียนชั้น ม.4/1ก ม.41ข เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและความสามัคคีภายในวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส นักเรียนชั้น ม. 5/1 มีหน้าที่จัดค่ายและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในค่าย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ ผศ. ศิริวรรณ พิริยะสุระวงศ์ และอาจารย์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยความแน่นแฟ้น ความสามัคคีของรุ่นพี่รุ่นน้อง

 

 

 

 

Farewell Party งานอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ก

Farewell Party งานอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ก 

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.00-16.00 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ก และ 5/1 ก ได้จัดงานอำลาให้กับรุ่นพี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ก 
บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งความรักความอบอุ่นจากอาจารย์ทุกท่าน
งานอำลานี้แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกผันที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนในเอก 
งานอำลาครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ รวมถึงน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจ เป็นการอำลาที่สวยงามและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้กลับมาพบกันใหม่ 

  

 

  

Silpakorn English Excellence Day 6th (S.E.E.D) Singing Contest


                     ใ
นวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  กลุ่มสาระต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ภายใต้
โครงการ Silpakorn English Excellence Day 6th (S.E.E.D) ของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รายการแข่งขัน “Singing Contest” โดยนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคือ นางสาวจาสมิน เฟรินส์ ซอ ม.4/1ก  

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตื่นเต้น มีนักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้
ไม่เพียงแต่ให้ประสบการณ์ทางด้านการแข่งขันแก่นักเรียน นักเรียนยังได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียนอีกด้วย ถือเป็นโอกาสที่ดี
ในการให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ 

 

                                  

                                                                                                                         

                                                                         

 

Tea Sipping Time with our Director

Tea Sipping Time with our Director 

กิจกรรม "จิบน้ำชากับท่านผู้อำนวยการ"

          ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-10.30 น. ท่านผู้อำนวยการและอาจารย์หมวดภาษาตะวันตกได้ร่วมกันประชุมและพูดคุยหารือ

เกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและแนวทางการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า 

 

 

 

 

Training Day

Training Day : based on critical & creative thinking skills

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ตะวันตก) ได้จัดอบรมภายในแก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการฝึกสอนแบบ based on critical & creative thinking skills ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยสาระและความเข้มข้นอย่างมาก

 

Word clues Competition2017

            Word clues Competition 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา2560เนื่องด้วยวันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นวันสัปดาห์วิชาการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตกได้จัดการแข่งขันใบ้คำ (Word clues Competition 2017) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

           ทางกลุ่มสาระ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียน มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยายกาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงเชียร์ให้กำลังใจจากอาจารย์และเพื่อนๆนักเรียนเป็นจำนวนมาก 

การอบรมเสริมสร้างความรู้บุคลากรหมวดภาษาตะวันตก

การอบรมเสริมสร้างความรู้บุคลากรหมวดภาษาตะวันตก

ในหัวข้อ "การวัดและประเมินผล" และ "การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน"

 

          ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตกได้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรในกลุ่มสาระ
โดยมีการอบรม 2 หัวข้อ ได้แก่ "การวัดและประเมินผล" โดย ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
"การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน" โดย อ.ดร. สุมณี ปิ่นเวหาส์ 

          บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อาจารย์ทุกท่านได้รับความรู้เพิ่มเติม โดยเน้นเรื่องกรอบมาตรฐานประเมิน
ความสามารถทางภาษา หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRนอกจากนี้การอบรมยังทำให้อาจารย์ในกลุ่มสาระเกิดแรงบันดาลใจและพลังในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน

 

 

การแข่งขันSpelling bees Competition2017

 

Spelling Bees Competition 2017 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling bees) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

      เนื่องด้วย วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นวันสัปดาห์วิชาการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตกได้จัดการแข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(Spelling Bees) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

    ทางกลุ่มสาระได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องใช้ความรู้ท่างวิชาการและไหวพริบในการสะกดคำศัพท์ให้ทันเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันก็เป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้เข้าแข่งขัันและผู้ที่มาเชียร์ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันจำนวนมาก

    

 

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560

            ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตกได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)

            ทางกลุ่มสาระได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียน มีนักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันจะแข่งขันกันเป็นทีม ทีมละ 2 คน บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

            ซึ่งการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560
มีผู้ชนะดังต่อไปนี้

ระดับชั้น ม.1

รางวัลชนะเลิศ

                        ด.ญ. พรรณภัทร วุฒิวโรกาส และ ด.ญ.อาธีนา สิทธิวราภรณ์           ม. 1/6

            รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช. พีรวัส ศิริเนตรเมธีกุล     และ ด.ช. อิง เกียรติสิงห์นคร             ม. 1/1

            รองชนะเลิศอันดับ 2

                        ด.ช. วีรคนย์ ฮา                    และ ด.ช. สิรกานต์ ถวัลหวัง               ม. 1/5

 ระดับชั้น ม.2

รางวัลชนะเลิศ

                        ด.ญ. สาธกา ทรงจิตสมบูรณ์  และ ด.ช. ธิติพันธ์ เจนรักมาตุภูมิ        ม. 2/3

            รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.ดิษยา เจริญสัตยธรรม  และ ด.ช. สิรธีร์ สิริศาตนันท์                ม. 2/4

            รองชนะเลิศอันดับ 2

                        ด.ช. ชยานนท์ บัวเกิด          และ ด.ญ. ปราณิสา ศรีธีรกุล               ม.2/2

ระดับชั้น ม.3

รางวัลชนะเลิศ

                        ด.ช. วริศ สุรวุฒิกุล และ ด.ช. วชิรวัชร์ วัชราวชนิช                           ม. 3/4

            รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.ติณณ์ ฤกษ์โภคี และ ด.ช. คุณานนท์ ธนไพศาลกุล                  ม. 3/4

            รองชนะเลิศอันดับ 2

                        ด.ญ. ณิชกานต์ ปัทม์วิชัยพร และนายพีรกานต์ เจริญวงศ์               ม. 3/2