www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

English - French Camp

            เมื่อวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) มีการจัดค่ายภาษาอังกฤษ- ฝรั่งเศส นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.5/1 และนักเรียนชั้น ม.4/1ก ม.41ข เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและความสามัคคีภายในวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส นักเรียนชั้น ม. 5/1 มีหน้าที่จัดค่ายและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในค่าย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ ผศ.กมลภัทร์  พุทธสันติธรรม และอาจารย์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยความแน่นแฟ้น ความสามัคคีของรุ่นพี่รุ่นน้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

                 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศคัดเลือกนักเรียนชมรม Speech Club เข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ใน วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 ซึ่งจัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าแข่งขันมีทั้งหมด 50 คน คัดผู้เข้าแข่งขันรอบแรก จาก 50 คน ให้เหลือ 8 คน เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

                 รอบแรกมีการแจ้งหัวข้อพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 1 เดือน แต่รอบชิงชนะเลิศ คือการพูดสด ให้เวลาเตรียม 8 นาที

                 สรุปผล รางวัลที่1 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน รางวัลที่2 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ผู้แข่งขันขัน ชื่อ นางสาวนันทิชา ชาติกานนท์ ชั้น ม.6/4 นักเรียนชมรม การพูดภาษาอังกฤษ (speech club) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อาจารย์รุ่งนภา บุญทวีกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ที่3 โรงเรียน เซนต์ฟรัง

 

 

 

 

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

       การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

 

             วันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557 นักเรียนชมรม Speech English จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการนำของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คือ อาจารย์รุ่งนภา บุญทวีกิจ

และ อาจารย์กนกพร วงศ์ไพรินทร์

             มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม รอบที่1 คัดเหลือ 5 ทีม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ได้คะแนนเป็นอับดับที่2 และเข้าสู่รอบสุดท้าย รอบที่ 1 ให้แต่ละทีมเตรียมเรื่องล่วงหน้ามาเล่า ส่วนรอบชิงชนะเลิศ เป็นการพูดบทสนทนา สด โดยการให้จับฉลากสถานการณ์ และให้เวลาเตรียมตัว 5 นาที

             สรุปผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่1โรงเนียนอัสสัมชัญคอนแวน ที่2 สาธิตจุฬา ที่ 3 สาธิต มศว ประสานมิตร ค่ะ

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะ

ผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปี 2557

       ผลจากการแข่งขันรายการเพชรยอดมงกุฎ (ภาษาอังกฤษ) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557 ผ่านมา ณ โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์รสนา  มรรษทวี และอาจารย์นาถนิสถ์ ชนินทรเทพ

        นักเรียนได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) จำนวน 6 คน แบ่งออกเป็น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้

      นายนิโคลัส   เจียงประดิษฐ์  นักเรียนชั้น ม. 5/2   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อันดับ 2)

นางสาวมาริสา  ธรรมศิริทรัพย์   นักเรียนชั้น ม. 6/1   ได้รับรางวัลชมเชย

นายสจิรัฏฐ์  พลการ   นักเรียนชั้น ม. 5/1   ได้รับรางวัลชมเชย

เด็กชายรฐนนท์  เจียมสันดุษฎี   นักเรียนชั้น ม. 3/6   ได้รับรางวัลชมเชย

เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นิวาตวงศ์   นักเรียนชั้น ม. 3/2   

เด็กชายหัสรักษ์  บรรจงเมือง   นักเรียนชั้น ม. 2/6   

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ