www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โครงการเสริมปัญญาครั้งที่ 32

โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษเสริมปัญญา ครั้งที่ 32
มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 แล ม.6 (เอกภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้น ม.5มีผู้เข้าสอบทั่วประเทศ 14,355 คน
นักเรียนชั้น ม.5/1ก
1. น.ส.วริษา โชติสนธิ ได้คะแนน 88/100
เป็นอันดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร และ อันดับ 11 ของประเทศ
2. น.ส.พิมรมัย เทศมาตย์ ได้คะแนน 85/100
เป็นอันดับที่ 30 ของประเทศ
3. น.ส.ปั้นฝัน ชงด่านทวน ได้คะแนน 84/100เป็นอันดับที่ 49 ของประเทศระดับชั้น ม.6 มีผู้สอบทั่วประเทศ 15,738 คน
นักเรียน ม.6/1 ก
1. นายธฐนนท์ เจียมสันดุษฎี ได้คะแนน 97/100 
เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ
2. น.ส.วีร์ ศรีวราธนบูลย์ ได้คะแนน 89/100
เป็นอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร และอันดับที่ 8 ของประเทศ
3. น.ส.ญาณิศา สุนันท์ชัยการ ได้คะแนน 85/100
เป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ
4. น.ส.ฤทัยบุญ ศรีไทย ได้คะแนน 85/100
เป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ