www.satitprasarnmit.ac.th, Bangkok, Thailand © 2013

Word clues Competition2017

            Word clues Competition 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา2560เนื่องด้วยวันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นวันสัปดาห์วิชาการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตกได้จัดการแข่งขันใบ้คำ (Word clues Competition 2017) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

           ทางกลุ่มสาระ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียน มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยายกาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงเชียร์ให้กำลังใจจากอาจารย์และเพื่อนๆนักเรียนเป็นจำนวนมาก 

การแข่งขันSpelling bees Competition2017

 

Spelling Bees Competition 2017 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling bees) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

      เนื่องด้วย วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นวันสัปดาห์วิชาการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตกได้จัดการแข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(Spelling Bees) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

    ทางกลุ่มสาระได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องใช้ความรู้ท่างวิชาการและไหวพริบในการสะกดคำศัพท์ให้ทันเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันก็เป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้เข้าแข่งขัันและผู้ที่มาเชียร์ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันจำนวนมาก

    

 

Farewell Party งานอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ก

Farewell Party งานอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ก 

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.00-16.00 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ก และ 5/1 ก ได้จัดงานอำลาให้กับรุ่นพี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ก 
บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งความรักความอบอุ่นจากอาจารย์ทุกท่าน
งานอำลานี้แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกผันที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนในเอก 
งานอำลาครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ รวมถึงน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจ เป็นการอำลาที่สวยงามและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้กลับมาพบกันใหม่ 

  

 

  

Silpakorn English Excellence Day 6th (S.E.E.D) Singing Contest


                     ใ
นวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  กลุ่มสาระต่างประเทศ (ตะวันตก) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ภายใต้
โครงการ Silpakorn English Excellence Day 6th (S.E.E.D) ของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รายการแข่งขัน “Singing Contest” โดยนักเรียนผู้เข้าแข่งขันคือ นางสาวจาสมิน เฟรินส์ ซอ ม.4/1ก  

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตื่นเต้น มีนักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้
ไม่เพียงแต่ให้ประสบการณ์ทางด้านการแข่งขันแก่นักเรียน นักเรียนยังได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียนอีกด้วย ถือเป็นโอกาสที่ดี
ในการให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ 

 

                                  

                                                                                                                         

                                                                         

 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โครงการเสริมปัญญาครั้งที่ 32

โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษเสริมปัญญา ครั้งที่ 32
มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 แล ม.6 (เอกภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้น ม.5มีผู้เข้าสอบทั่วประเทศ 14,355 คน
นักเรียนชั้น ม.5/1ก
1. น.ส.วริษา โชติสนธิ ได้คะแนน 88/100
เป็นอันดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร และ อันดับ 11 ของประเทศ
2. น.ส.พิมรมัย เทศมาตย์ ได้คะแนน 85/100
เป็นอันดับที่ 30 ของประเทศ
3. น.ส.ปั้นฝัน ชงด่านทวน ได้คะแนน 84/100เป็นอันดับที่ 49 ของประเทศระดับชั้น ม.6 มีผู้สอบทั่วประเทศ 15,738 คน
นักเรียน ม.6/1 ก
1. นายธฐนนท์ เจียมสันดุษฎี ได้คะแนน 97/100 
เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ
2. น.ส.วีร์ ศรีวราธนบูลย์ ได้คะแนน 89/100
เป็นอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร และอันดับที่ 8 ของประเทศ
3. น.ส.ญาณิศา สุนันท์ชัยการ ได้คะแนน 85/100
เป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ
4. น.ส.ฤทัยบุญ ศรีไทย ได้คะแนน 85/100
เป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ

 

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560

            ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตกได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องสหวิทยาการ ชั้น 7 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)

            ทางกลุ่มสาระได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียน มีนักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันจะแข่งขันกันเป็นทีม ทีมละ 2 คน บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

            ซึ่งการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560
มีผู้ชนะดังต่อไปนี้

ระดับชั้น ม.1

รางวัลชนะเลิศ

                        ด.ญ. พรรณภัทร วุฒิวโรกาส และ ด.ญ.อาธีนา สิทธิวราภรณ์           ม. 1/6

            รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช. พีรวัส ศิริเนตรเมธีกุล     และ ด.ช. อิง เกียรติสิงห์นคร             ม. 1/1

            รองชนะเลิศอันดับ 2

                        ด.ช. วีรคนย์ ฮา                    และ ด.ช. สิรกานต์ ถวัลหวัง               ม. 1/5

 ระดับชั้น ม.2

รางวัลชนะเลิศ

                        ด.ญ. สาธกา ทรงจิตสมบูรณ์  และ ด.ช. ธิติพันธ์ เจนรักมาตุภูมิ        ม. 2/3

            รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.ดิษยา เจริญสัตยธรรม  และ ด.ช. สิรธีร์ สิริศาตนันท์                ม. 2/4

            รองชนะเลิศอันดับ 2

                        ด.ช. ชยานนท์ บัวเกิด          และ ด.ญ. ปราณิสา ศรีธีรกุล               ม.2/2

ระดับชั้น ม.3

รางวัลชนะเลิศ

                        ด.ช. วริศ สุรวุฒิกุล และ ด.ช. วชิรวัชร์ วัชราวชนิช                           ม. 3/4

            รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.ติณณ์ ฤกษ์โภคี และ ด.ช. คุณานนท์ ธนไพศาลกุล                  ม. 3/4

            รองชนะเลิศอันดับ 2

                        ด.ญ. ณิชกานต์ ปัทม์วิชัยพร และนายพีรกานต์ เจริญวงศ์               ม. 3/2

    

  

 

                                                               

                                                          

 

                                                       

โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32

กลุ่มสาระการเรียนรู้ตะวันตกได้จัดสอบ "โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32" ของบริษัทเสริมปัญญา เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 

 

English - French Camp

            เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) มีการจัดค่ายภาษาอังกฤษ- ฝรั่งเศส (ENGLISH-FRENCH CAMP 2018) ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จ. ระยองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.5/1 และนักเรียนชั้น ม.4/1ก ม.41ข เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและความสามัคคีภายในวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส นักเรียนชั้น ม. 5/1 มีหน้าที่จัดค่ายและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในค่าย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ ผศ. ศิริวรรณ พิริยะสุระวงศ์ และอาจารย์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยความแน่นแฟ้น ความสามัคคีของรุ่นพี่รุ่นน้อง

 

 

 

 

ผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปี 2557

       ผลจากการแข่งขันรายการเพชรยอดมงกุฎ (ภาษาอังกฤษ) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557 ผ่านมา ณ โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์รสนา  มรรษทวี และอาจารย์นาถนิสถ์ ชนินทรเทพ

        นักเรียนได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ตะวันตก) จำนวน 6 คน แบ่งออกเป็น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้

      นายนิโคลัส   เจียงประดิษฐ์  นักเรียนชั้น ม. 5/2   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (อันดับ 2)

นางสาวมาริสา  ธรรมศิริทรัพย์   นักเรียนชั้น ม. 6/1   ได้รับรางวัลชมเชย

นายสจิรัฏฐ์  พลการ   นักเรียนชั้น ม. 5/1   ได้รับรางวัลชมเชย

เด็กชายรฐนนท์  เจียมสันดุษฎี   นักเรียนชั้น ม. 3/6   ได้รับรางวัลชมเชย

เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นิวาตวงศ์   นักเรียนชั้น ม. 3/2   

เด็กชายหัสรักษ์  บรรจงเมือง   นักเรียนชั้น ม. 2/6   

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

                 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศคัดเลือกนักเรียนชมรม Speech Club เข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ใน วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 ซึ่งจัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าแข่งขันมีทั้งหมด 50 คน คัดผู้เข้าแข่งขันรอบแรก จาก 50 คน ให้เหลือ 8 คน เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

                 รอบแรกมีการแจ้งหัวข้อพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 1 เดือน แต่รอบชิงชนะเลิศ คือการพูดสด ให้เวลาเตรียม 8 นาที

                 สรุปผล รางวัลที่1 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน รางวัลที่2 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ผู้แข่งขันขัน ชื่อ นางสาวนันทิชา ชาติกานนท์ ชั้น ม.6/4 นักเรียนชมรม การพูดภาษาอังกฤษ (speech club) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อาจารย์รุ่งนภา บุญทวีกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ที่3 โรงเรียน เซนต์ฟรัง