ประกาศผลสอบเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1 (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2562

รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก(กรอกเฉพาะตัวเลข)