โครงการและกิจกรรมต่างๆ

ศึกษาดูงาน

รายงานศึกษาดูงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (คลิกที่นี่)

ระดับชั้น ม.1

โครงการ พัฒนาศักยาภาพของผู้เรียน การพัฒนาทักษะชีวิต “การกล้าแสดงออก (Assertiveness)” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิกที่นี่)

ระดับชั้น ม.3

โครงการ พัฒนาศักยาภาพของผู้เรียน การพัฒนาทักษะชีวิต “ด้านภาวะผู้นำในตน ( Leadership )" เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิกที่นี่)

ระดับชั้น ม.4

โครงการ พัฒนาศักยาภาพของผู้เรียน "ปลูกฝังจิตสาธารณะ " ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิกที่นี่)

ระดับชั้น ม.5

โครงการ พัฒนาศักยาภาพของผู้เรียน "เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (คลิกที่นี่)

ระดับชั้น ม.6

โครงการ พัฒนาศักยาภาพของผู้เรียน “จิตอาสาพัฒนาตนและสังคม” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คลิกที่นี่)

โครงการ พัฒนาศักยาภาพของผู้เรียน แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คลิกที่นี่)