วิจัยในชั้นเรียน

นางสาวพัฒณ์ณรี สงเทพ

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2557 (คลิกที่นี่)

นายพงษกร สมอบ้าน

ผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ม.1/4 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2557 (คลิกที่นี่)

นายวรรณศักดิ์ เล้าเจริญ

ผลของการใช้โปรแกรมฝึกการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การศึกษารายกรณี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2557 (คลิกที่นี่)

นายกฤษณ์ คงเปีย

ผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวด้านสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (คลิกที่นี่)

นายประชุมโชค ดรงคมาศ

ผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2557 (คลิกที่นี่)

นางสาวบุษกร วรศักดาพิศาล

สำรวจความถนัดทางอาชีพตามแบบวัดของกรมแรงงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2557 (คลิกที่นี่)